اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از بازگشایی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی خبر داد.

محسن مهدوی گفت: در روز دوشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن جلسات  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور اعضاء کمسیون معاملات  استان ،  ساعت 10:30 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بازگشایی ، وبعد از بررسی پاکات برنده مناقصه مشخص و اعلام گردید.