برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی، استان هرمزگان در اردیبهشت ماه سال1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورززی

 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی شرکت خدمات حمایتی استان هرمزگان ،در روز دو شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری، ساعت 12 ظهر، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده وبا هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید