برگزاری جلسه کمیسیون معاملات

برگزاری مناقصه نیروهای حفاظتی در استان مرکزی – اردیبهشت 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه نیروهای حفاظتی  ، از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه    مورخ 1401/02/28 وبا حضورمدیرمحترم جناب مهندس موسوی  و رییس کمیسیون جناب آقای حسن بیگی و  اعضای کمیسیون معاملات ، که در دفتر مدیریت این استان برگزار گردیدو شرکت برنده  ( شرکت مراقبتی و حفاظتی اندیشمندان نظم و امنیت ) مشخص و به ایشان هم اعلام گردید . 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید