برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان زنجان در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، در روز چهارشنبه،  پبیست و هشتم اردیبهشت  ماه سال جاری،   ساعت 8:30 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید