برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان اصفهان در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،  در روز چهارشنبه، پبیست و هشتم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 10 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید