اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

مهندس حسین کریمی مسوول پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبارهای ذخیره ی کارگزاران نهاده های کشاورزی در شهر بیرانشهر سه شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ بصورت میدانی بازدید بعمل آوردند.