اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در روز دوشنبه مورخه 1401/3/30 ، اکیپ پایش مواد کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استـان آذربایجان شرقی از کودهای سوپرفسفاته ساده گرانوله تقلبی و دی آمونیوم فسفات در شهرستان بستان آباد بازدید و جهت آنالیز و تعیین تکلیف کودهای مذکور نمونه برداری نمودند  .