اخبار

به گزارش روابط عمویم کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک میلیون لیتر کود شیمیایی بذر مال فسفر وروی از تولید کنندگان داخلی، در روز شنبه ، چهارم تیر ماه سال جاری ساعت 14، در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، باحضور اعضاء محترم  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، دردفترمرکزی  برگزار می شود.

کلمات کلیدی : خرید کود