اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه جلسه ای برقرار نمودند. محمد حسن زارعیان سرپرست شعبه یزد بیان کرد: طی این جلسه مشکلات کارگزاران و مسائل مربوط به سهمیه این شهرستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.