اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

کارشناس توزیع، حمل و نگهداری با حضور در انبار 52 هزار متری نصرت آباد یزد به بررسی و ارزیابی نیازهای این انبار پرداخت. محمد حسن زارعیان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد بیان کرد: ساختمان نگهبانی، دیوارهای انبار، محوطه و سایر نیاز های این انبار تازه تاسیس مورد ارزیابی قرار گرفت.