اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

فرایند تحویل اسناد  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین صد هزار تن کود شیمیایی سوپرفسفات ساده  گرانوله از تولید کنندگان داخلی، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به شرکتهای متقا ضی (مناقصه گر)، از روز دوشنبه، ششم تیر ماه سال جاری آغاز، و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه دوازدهم همان ماه  به پایان میرسد

مناقصه یاد شده در روز چهار شنبه، بیست و دوم تیر ماه سال جاری ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی برگزار خواهد شد

کلمات کلیدی : خرید کود