اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

 

جلسه ی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با رئیس اداره اموال و دارایی های دفتر مرکزی در استان قم، در خرداد 1401 در دفتر این مدیریت برگزار شد. در این جلسه لیست اموال و دارایی های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم مورد بررسی قرار گرفت.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/