اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اصفهان اقای فریدون صفایی از بازدید کارگروه پایش استان اصفهان از  شرکت پایارزین در شهرک شیمیایی رازی شهرستان شهرضا با حضور نماینده صنعت معدن تجارت از  از خبر داد

کلمات کلیدی : بازدید کارخانه اصفهان