اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت:  تاکنون بیش از 14 هزار تن کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان ایلامی تأمین شده است.

جمالی اظهارداشت: 14 هزار و 350 تن کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه مورد نیاز کشاورزان استان ایلام تامین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به انتقال این مقدار کود به استان افزود: تاکنون 11 هزار تن و 767 تن و 590 کیلوگرم کود  شامل9هزار و 815 تن  ازته، 1 هزار و 220 تن کود فسفاته و هزار و 732 تن و 500 کیلورگم کود پتاسه بوده بین کشاورزان توزیع شده است.

 

 

جمالی بیان کرد: بیش از 10 هزار تن کودشیمیایی در استان ذخیره شده و کشاورزان نگران نباشند


 

 

کلمات کلیدی : کود ایلام تامین توزیع