اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

درجهت حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تامین و توزیع انواع کودهای غیریارانه ای مجددا"تفاهم نامه ای با واحدتولیدی اقای فرشاد تقوی بانام تجاری لتکا درتاریخ 2 مرداد ماه سال جاری بسته شد. تاکنون با 137 شرکت تامین کننده و تولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای تعداد228 فقره تفاهم نامه با تنوع کودی 1162قلم کود برقرار شده است. لازم بذکر است. هماهنگی های لازم با مدیران محترم << امورحقوقی و قراردادها>> , <<فنی و بهبود کیفیت کود>> همچنین استان حوزه استحفاظی شرکت، بعمل آمده است.