اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

درجهت حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تامین و توزیع انواع کودهای غیریارانه ای تفاهم نامه ای باشرکت فن آوری رگبرگ مهر پاسارگاد درتاریخ 2 مرداد ماه سال جاری بسته شد. تاکنون با 138 شرکت تامین کننده و تولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای تعداد229 فقره تفاهم نامه با تنوع کودی 1172قلم کود برقرار شده است. لازم بذکر است. هماهنگی های لازم با مدیران محترم << امورحقوقی و قراردادها>> , <<فنی و بهبود کیفیت کود>> همچنین استان حوزه استحفاظی شرکت، بعمل آمده است.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/