اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی 

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال و معاون بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی و مدیر شرکت خدمات حمایتی استان مازندران و معاون موسسه تحقیقات به همراه شرکت های تولید کود در روز مزرعه برای برداشت مزارع پایلوت تغذیه برنج در مرکز توسعه و ترویج هراز در شهرستان محمود آباد استان مازندران حضور داشتند. در طی این بازدید مباحث فنی مورد ارزیابی قرار گرفت.


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/