اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات نباتی 

مهندس محمد رضا نجار نیارکی : در جهت امرنظارت  کنترل و بازرسی بر روند تولید کودهای پتروشیمی هادر تیرماه 1401، 13نمونه کود از انبارهای پتروشیمی ها توسط استانهای مبدا نمونه برداری شده است .بدین ترتیب از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه 55نمونه کود از تولیدات پتروشیمی ها  جهت انجام انالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شده است .

کلمات کلیدی : کود
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/