اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیرفنی و بهبود کیفیت کود و مواد  دفع آفات نباتی 

مهندس محمد رضا نجار نیارکی : در تیرماه سالجاری 5538تن انواع کودهای وارداتی در سطح استانها توزیع و حمل شده است بدین ترتیب از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه 15336تن انواع کودهای وارداتی توزیع و حمل شده است و از این مقدار 54فقره نمونه جهت انجام آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شده است.

کلمات کلیدی : کود
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/