اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از سایت بوجاری بذر گندم  رقم آراز گواهی شده در انبار قرق این شرکت بازدبد کرد. این بازدید با هماهنگی بیشتر در  امر  بوجاری بذر و رعایت استاندارد های لازم صورت گرفت . و در حین عملیات بوجاری نمونه برداری از بذر استحصال شده انجام  وومیزان ناخالصی بذر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 

اخبار برگزیده