اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ،در اجرای دستورالعمل کنترل کیفیت کودهای شیمیایی در راستايی حمایت ازکشاورزان و بهره برداران، در هشت ماهه سال جاری   از 40 پارت  در  مجموع  یک هزار و724  تن  کودهای ارسالی کلرور پتاسیم  نمونه کود از انبارهای  شرکت تهیه و پس از تکمیل فرمهای مربوطه جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شده است وی تصریح کرد: این کود ها از  از مجتمع  شیمیایی آبیک  و بندر امیر آباد وارد  استان  شده است.