اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ،در اجرای دستورالعمل کنترل کیفیت کودهای شیمیایی در راستايی حمایت ازکشاورزان و بهره برداران، در هشت ماهه سال جاری  از 13 پارت در مجموع 2500تن  کودهای ارسالی  فسفات گرانوله 13 درصد، نمونه کود از انبارهای  شرکت تهیه و پس از تکمیل فرمهای مربوطه جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شده است وی تصریح کرد: این کود ها  شرکت های فرآیند کود  وسم بافق، ارکان شیمی، گلبن بهار، لطیف کار و... وارد استان شده است.