اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد  ضیائی مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان، از تامین بیش از 88 هزارو637 تن کود  ازته از ابتدای  سال جاری تاکنون خبرداد وی تصریح کرد: امسال باید 131 هزارو951 تن  کود  سولفاته تامین گردد  که تاکنون 69 هزارو192 تن توزیع و میزان18 هزارو726 تن در  انبار های استان ذخیره سازی  شده است.

کلمات کلیدی : تامین کود ازته