اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از بتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 817 تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران بین کشاورزان متقاضی در شهرستان خوسف توزیع شد.

احمد بیکس افزود: از این میزان 598 تن کود اوره، 4 تن کود فسفات آمونیم، 113 تن کود فسفاته 13%، 37 تن کود سولفات پتاسیم و 65 تن کود سوپر فسفات تریپل بوده است.

 

اخبار برگزیده