اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان (جیرفت)

محمد شریفی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان (جیرفت) با تایید این خبر افزود در بازدید جناب آقای مهندس مهاجر معاون محترم وزیر در امور زراعت  از جنوب کرمان با ایشان در خصوص وضعیت کود منطقه  گفتگو شد و وضعیت تدارک و تأمین کودها  تشریح  و گزارشی از میزان موجودی کودها در انبارهای شرکت و کارگزاران شرکت ارائه گردید.


اخبار برگزیده