اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان، دکتر ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی در نشست صمیمی با مدیران و کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان و دستگاه هاي الحاقی در سالن جلسات موسسه تحقیقات پنبه، ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان جهادکشاورزی گفت: نخستین نکته ابلاغ الگوی کشت و تجدید هرساله آن و اینکه مهمترین ابزار برای الگوی کشت، کشاورزی قراردادی است و کشاورزی قراردادی بزرگترین هدیه وزارت جهادکشاورزی به کشاورز است. وی در ادامه افزود: سند دار کردن اراضی کشاورزی، واگذاری کار به اتحاديه ها و هوشمندسازی تامین و توزیع از دیگر نکات محوری هستند. دکتر ساداتی نژاد در ادامه گفت: با توجه به اینکه سرمایه بخش کشاورزی به سایر بخش ها اختصاص یافته، باید به سراغ سرمایه گذاران به سایر بخش ها برویم. و در پایان افزود: ما ترویج را فراموش کرده ایم و باید به ترویج بازگردیم.