اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

جلسه بازگشایی تجدید مناقصه بارگیری حمل وتخلیه در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با حضور گروه کارشناسی شرکت در تاریخ 1401/10/11 برگزار شد.

اخبار برگزیده