اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بازدید کمیته نظارت وبازرسی در مورخ چهارم بهمن  ماه  درشهرستان فارسان   خبر داد .
 
مهندس محسن مهدوی گفت :در راستای دستورالعمل وکنترل ونظارت درتوزیع کودهای شیمیایی کشاورزی ونظارت بر فرایندتوزیع کودهای یارانه ای طبق صدور حواله الکترونیک  وپایش بازار در کارگزاریها وفروشگاهای غیر رسمی کودهای شیمیایی غیریارانه ای درشهرستان فارسان   بازدید صورت گرفت.
 
 مهدوی تصریح کرد :نماینده موسسه تحقیقات  آب وخاک ، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت  با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان از روند  توزیع ،ثبت وتایید رسید بارنامه _ صدور حواله الکترونیک  کشاورزان در سامانه پایش و حمل ونقل  _موجودی کودها در انبار  و همچنین داشتن  شماره ثبت ماده کودی بر روی بسته های کودی تذکرات لازم  داده شد.