اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  استان گلستان

سید صمد ضیائی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاری ها، از و وضعیت انبار کارگزاری های طالع زاری  در  شهرستان مینودشت  بازدید بعمل  آورد.در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری و موجودی کود شیمیایی  پایه برای  کشت پائیزه ، نمونه برداری از کودهای تحویلی ، ذخیره سازی ، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه توزیع  کود از طریق سامانه پایش مواد  کودی مورد ارزیابی قرار گرفت.7کارگزاری در مینودشت کار توزیع کود را انجام می دهند.