اخبار

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

 سید صمد ضیائی  مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان از کارگزاری کود حسن کرد در شهرستان گالیکش  بازدید  کرد وی  در این بازدید ضمن نظارت و پایش مواد کودی  و بررسی موجودی کود  شیمیایی انبار به نصب  قیمت و فاکتورهای فروش، توزیع  از طریق  سامانه پایش  مواد کودی و توزیع بموقع کودهای شیمیایی محصولات پاییزه تاکید کرد.

کلمات کلیدی : بازدید کارگزاری کود