اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام ازروند تخلیه و نمونه برداری کود در انبار سازمانی مهران بازدید بعمل آورد وی با بیان این که یکی از عوامل موثر در افزایش  راندمان تولید، استفاده به موقع  کود شیمیایی می باشد چرا که این فاکتور، همبستگی مثبت با تولید داشته ضمن این که می تواند  گیاه را از عوامل محدود کننده دور نگه دارد  با  استفاده حداکثری از  شرایط آب و هوایی  مدیریت بهینه در مزرعه داشته باشد ودر سال زراعی با توجه به شرایط حادث شده، اهمیت بازرگانی کود شیمیایی و تسریع  در کیسه گیری کود فله دوچندان شده است لذا با تامین به موقع نیاز گیاه، می توان شدت تنش ها را کاهش داد تا ضمن حاکم شدن آرامش در جامعه کشاورزی و ارائه خدمات کشاورزی مطمئن تر، موجب جلب اعتماد بیشتر جامعه کشاورزان به شرکت گردد

اخبار برگزیده