اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

جهت پایش بازار و کنترل و بازرسی مواد کودی در استان قم، 61 نمونه از کودهای کشاورزی فروشگاه های مجاز توزیع کود و کارخانه های تولید کننده کود کشاورزی گرفته شد و از 16 واحد تولیدی کودهای کشاورزی درمعیت کارگروه بازرسی و نظارت و کنترل کیفی مواد کودی بازدید بعمل آمد.