اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

جلسه کمیته فنی بذر به ریاست مشیری معاون بهبود تولیدات گیاهی و محمود خدابخشی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان  با دستور کار زیر در سالن شهید شاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان  برگزار شد: 

بررسی و گزارش اجرای برنامه تولید بذر سال جاری
  
بررسی راهکارهای اجرائی جهت دریافت تسهیلات خرید بذر