اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

اتمام انبار گردانی در انبار های شهرستان سمنان دامغان و شاهرود
امروز 15 اسفند ماه در دفتر مدیریت استان سمنان جلسه ای برگزار شد و توضیحات توسط مسئولین انبار گردانی دفتر مرکزی ارایه داده شد.