اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان گفت:امروز 14 اسفند ماه انبار گردانی در انبار شهرستان دامغان استان سمنان آغاز و بعد از اتمام انبار گردانی انبار پلمپ شد تا بعد از صورتجلسه پایانی انبار مجدد بازگشایی شود
انبار شهرستان دامغان بدون کسری به کار خود ادامه میدهد