اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

کمیته فنی تغذیه گیاهی استان سمنان در سالن جلسات شاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد
محمود خدابخشی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با ارائه گزارشی از فروش کود در سال جاری در این جلسه حضور داشت
این جلسه به ریاست مشیری برگزار شد