اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس عطائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی به همراه مهندس رمضانی مسئول امور کارگزاران و مهندس راستین مسئول روابط عمومی و آموزش استان از انبار امانی شرکت در شهرستان فریمان بازدید نمود.

عطائی در این بازدید ضمن نظارت بر عملکرد کارگران بر لزوم توجه به کیسه گیری با وزن های دقیق تاکید نمود.