اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، آقای علی موسوی از برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حفاظتی فیزیکی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان با حضور کلیه اعضای کمیسیون خبر داد.

 

اخبار برگزیده