اخبار

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی گزارش داد:

فعالیتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانغربی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ بشرح زیر میباشد:

میزان فروش:

  • کودهای تکلیفی 3720 تن
  • کودهای غیر تکلیفی 30 تن
  • سموم 3220 کیلوگرم