حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی :

کودهای آلی و زیستی در سبدکودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار می گیرد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

بیست و یکمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با حضور رئیس و معاون موسسه تحقیقات خاک و آب در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد در این جلسه، موضوع قرارگرفتن کودهای آلی و زیستی در سبدکودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که ظرف مدت حداکثر 10 روز فرمول یا فرمول های موردتوافق میان موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط کمیته مشترکی  بررسی و نتیجه ی آن در جلسه آتی کارگروه مطرح و پس از تصویب اقدامات لازم برای تولید و توزیع رسمی آن ها در شبکه ی کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آغاز گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید