تامین وتوزیع57000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل دراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم ازابتدای بهمن ماه سال جاری مقدار57000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران استان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید