اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار5980تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان تامین وارسال نماییم.