اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت:

میزان 380 تن کود شیمیایی اوره از مبادی عسلویه بوشهر، پترو شیمی رازی کرمانشاه و بندر امام از تاریخ 12 لغایت 15 آبانماه سالجاری به مقصد کارگزاران استان همدان حمل شده است.