اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار14000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان هرسین تامین وتوزیع شد