اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار5000کیلوگرم کوداوره ازانبارسازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به مقصدکارگزاری سیدپیرعلی بابایی چشمه کبودی بارگیری وحمل شد