اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان  به همراه حسابدار امین اموال و مسئول انبار بذر از سایت بذر برنج  که در مورد نحوه ثبت گواهی بذر، و زدن لیبل توسط نماینده ثبت گواهی بذر و نهال و چیدمان در روز دوشنبه مورخ 20 دی ماه 1400 خبر داد.