اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در بازدید از انبار بذر و اقدام برای تعمییر و بازسازی دستگاه تراکتور گلدونی در سایت بذر استان با حضور کارشناس مسئول آماده سازی،مسئول حسابداری امین اموال و مسئول انبار بذر  در روز دو شنبه مورخ 22 دی ماه 1400 خبر داد