حضور همکاران امور مالی ستاد در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

بازدید از انبارهای سازمانی، رسیدگی به دفاتر مالی و اداری و همچنین اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان در تاریخ 1400/10/21 توسط آقای علی طاهری خوشرودی رئیس اداره تنظیم اسناد مالی و آقای رضا رحمتی رئیس اداره دریافت و پرداخت بعمل آمد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید