اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از برگزاری اولین وبینار هفتگی حوزه بازرگانی با حضور مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی و مدیران استان ها خبر داد . در این جلسه در خصوص جذب صد در صدی اوره توسط استان ها تا پایان سال بحث و تبادل نظر شد .