عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای

مهلت دریافت سند: ۱ تير ۱۴۰۱
سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه